• 0-baner-pcpr.jpg
  • 1-piknik.jpg
  • 2-piknik.jpg
  • 3-rabka.jpg
  • 4-rodzice-dzieciom.jpg
  • 6-mlodziez.jpg

Środki PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych

Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w dniu 28 lutego 2017 roku, podjęła Uchwałę Nr XXIII/225/2017 w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu tomaszowskiego.

Czytaj więcej...

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" - MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie informuje, że aktualnie trwa nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym - semestr letni 2016/2017 w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" MODUŁ II.

Wnioski można składać w terminie do 30 marca 2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski. Szczegółowe informacje oraz wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce: "Aktywny Samorząd" 2017.

Informacje uzupełniające - Program wyrównywania różnic między regionami III

Informacje uzupełniające dotyczące naboru wniosków do Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2017 roku. 

Wnioski w ramach obszarów B,C,D,F,G  należy składać w terminie do 06 marca 2017 roku  w pokoju nr 31 Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Jednocześnie informuję, że wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych w przypadku obszaru E programu (dofinansowanie wkładu własnego w projekcie dotyczącym aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych ) składane są bezpośrednio do Oddziału Lubelskiego PFRON, do dnia 30 listopada 2017 roku.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Autyzmu - Lublin 2017

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej:

"Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – przejawiającymi zachowania problemowe – według modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań".

Prelegent: dr Gary LaVigna, BCBA-D, dyrektor ds. Klinicznych w Institute for Applied Behavior Analysis (IABA) w Los Angeles, USA

 

Miejsce:  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4

Termin: 15 - 16 maja 2017 r.

Godzina: 9:00 - 17:30 

Więcej informacji, oraz zapisy na stronie:

autyzm2017.wsei.lublin.pl

Zmiana danych w jednostkach samorządu terytorialnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) od 01 stycznia 2017 roku, wprowadzony zostaje zcentralizowany system poboru podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. W związku z tym ulega zmianie sposób wystawiania faktur.

Od miesiąca stycznia 2017 roku faktury powinny być wystawione na:

1. Nabywca : Powiat Tomaszowski, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, NIP: 921-198-38-72

2. Odbiorca : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski. 

Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

W dniu 21 listopada 2016r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego.

W uroczystości wzięli udział kierownicy oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków wsparcia oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas obchodów 41 osób otrzymało odznaczenia państwowe, 38 osób zostało wyróżnionych dyplomem uznania wojewody lubelskiego w kategorii indywidualnej. Wręczono również 8 wyróżnień w kategorii zespołowej, w tym 4 dla organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

Dzień Pracownika Socjalnego w Powiecie Tomaszowskim

"Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam Państwu wyrazy uznania za pełną poświęcenia i oddania pracę na rzecz osób potrzebujących oraz za gotowość niesienia im pomocy. Pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowania i gratulacje za osiągnięcia w wypełnianiu misji niesienia dobra drugiemu człowiekowi".

Tak brzmiała treść podziękowań przekazanych przez Pana Jana Kowalczyka Starostę Tomaszowskiego pracownikom służb społecznych z terenu powiatu tomaszowskiego.

Dzień Pracownika Socjalnego to obchodzone 21 listopada święto wszystkich pracowników służb społecznych. Wprowadzone w 1996 roku święto stanowi formę wyróżnienia osób zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego człowieka i podkreślenia ich zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych.

Czytaj więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ogłasza nabór kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe

Każde dziecko ma prawo do miłości, zrozumienia i wychowania się w środowisku naturalnym. Jest to niezbędne do prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego i emocjonalnego. W naszym otoczeniu są dzieci, których rodzice nie potrafią właściwie się nimi zaopiekować i niezbędne jest udzielenie im pomocy.

W związku z powyższym apelujemy do osób, które są odpowiedzialne, wrażliwe i chcą podzielić się miłością o rozważenie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.

Czytaj więcej...

Program wyrównywania różnic między regionami III

 W 2016 roku Powiat Tomaszowski ponownie przystąpił do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W ramach Programu pozyskane zostały środki w kwocie 146 252,26 zł.

Dofinansowanie otrzymały dwa projekty:

1. Projekt  Fundacji "Wiedza, Edukacja, Rozwój" z Jezierni na realizację zadania p.n. "Dostosowanie toalety w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni do potrzeb osób niepełnosprawnych"

2. Projekt Gminy Tomaszów Lubelski na realizację zadania p.n. "Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".

Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 30 sierpnia 2016r Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim przyjęła Uchwałą nr XVII/175/2016 "Program profilaktyczny mający na celu udzielanie specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2016-2020".

Opracowany Program ma na celu określenie działań profilaktycznych i sposobu wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w których istnieje zagrożenie bądź mogą wystąpić problemy opiekuńczo- wychowawcze, rodzin z dziećmi i rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz rodzin zastępczych.

Czytaj więcej...

"Punkty Inkubacji Innowacji"

 

GRANTY NA INNOWACYJNE POMYSŁY

W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

POSZUKUJEMY

• Podmiotów / instytucji / organizacji i osób z terenu całej Polski posiadających innowacyjne pomysły na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

OFERUJEMY

wsparcie animatorów w zakresie wypracowania pomysłu innowacyjnego

wsparcie ekspertów w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem

wsparcie finansowe w postaci dwóch typów grantów:

- TYP A dla innowatorów o wysokim potencjale (doświadczenie, kadra, zaplecze organizacyjne i techniczne i finansowe). Wysokość grantu max. 80 000,00 zł.

- TYP B przeznaczony dla innowatorów o mniejszym potencjale. Ten rodzaj wsparcia skierowany jest głównie do osób fizycznych i  grup nieformalnych.  Wysokość grantu max. 30 000,00 zł.

- Poziom finansowania – 100 %

Wsparcie opiekunów innowacji  i  ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania innowacji

PLANUJEMY

- Udzielenie 32 grantów na innowacyjne pomysły

- Testowanie 32 innowacji przez okres 6 miesięcy

- Ewaluację 17 z 32 dofinansowanych innowacji

- Upowszechnienie na terenie całej Polski 4 innowacji

Czytaj więcej...

Obrady XV Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 27 czerwca 2016 roku odbyły się obrady XV Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. Podczas Sesji przyjęto do realizacji:

• Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Tomaszowskiego na lata 2016 - 2022

• Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tomaszowskim na lata 2016 - 2022

• Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie tomaszowskim na lata 2016-2018

Treść przyjętych dokumentów znajduje się w zakładce Dokumenty/Programy

Spotkanie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

ORAZ ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

organizowana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim

• Jeśli czujesz, że ktoś z Twoich bliskich rani Cię swoim zachowaniem lub słowem, czujesz się od niego/niej zależna/y, to on/ona decyduje o Tobie, czujesz się słabsza/y,

• Jeśli nie czujesz się bezpiecznie w swoim domu,

• Jeśli masz poczucie izolacji, odosobnienia, samotności, braku wsparcia ze strony innych ludzi,

• Jeśli to, czego doznajesz w swojej rodzinie, nazywasz przemocą

• Jeśli masz już za sobą doświadczenie doznawania przemocy w rodzinie, wyzwoliłaś/eś się i potrzebujesz o tym opowiedzieć,

• Jeśli jesteś pełnoletnia/ni, 

Proponujemy Ci udział w spotkaniach grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą w rodzinie. 

Czytaj więcej...

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Tomaszowskiego na lata 2016-2022

"Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Tomaszowskiego na lata 2016-2022" określa cele, kierunki i działania we wszystkich obszarach polityki społecznej, które mają na celu rozwiązywania problemów społecznych.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią projektu Strategii na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim:
http://www.pcpr-tomaszow.pl

Czytaj więcej...

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

22 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie dotyczyło wydania opinii w sprawie projektów złożonych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Projektodawcy wnioskowali w ramach programu  między innymi o zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Urząd Gminy w Tomaszowie Lubelskim, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 1 w Tomaszowie Lubelskim oraz dostosowanie toalety w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Rada pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty mające na celu poprawę infrastruktury oraz funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku.

 

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

11 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim. Na zebraniu przedstawiono propozycję uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2016 rok. W spotkaniu uczestniczyła Pani Katarzyna Kyć – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, Pani Zofia Swatowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim oraz Członkowie Rady: Pani Stanisława Raczkiewicz, Pani Mariola Ciupa, Pani Anna Gardecka. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

 

Informacja o dodatku wychowawczym dla rodzin zastępczych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci informujemy, że rodzinom zastępczym przysługuje dodatek wychowawczy na każde przyjęte do rodziny zastępczej dziecko do 18 roku życia. Dodatek wychowawczy będzie wypłacony w wysokości 500 zł miesięcznie. Aby ubiegać się o wyżej wymienioną pomoc rodziny zastępcze powinny złożyć w tutejszym Centrum stosowny wniosek. Wniosek ten można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim w pokoju nr 62 oraz za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Czytaj więcej...

Spotkanie środowiska pomocy i integracji społecznej

W dniu 20 listopada 2015 roku pod honorowym patronatem Starosty Tomaszowskiego Pana Jana Kowalczyka odbyło się spotkanie środowiska pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu tomaszowskiego, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

Podczas spotkania połączonego z uroczystymi obchodami 25 lecia pomocy społecznej Starosta Tomaszowski wręczył wyróżnienia dla zasłużonych, długoletnich pracowników pomocy społecznej, którzy swoją aktywność zawodową prowadzą od 25 lat  lub dłużej.

Czytaj więcej...

Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Informujemy, że na podstawie § 12 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /Dz. U. 2013 poz. 1190 z późn. zm./ do dnia 30 listopada 2015 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim przyjmowane są wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2016.

Czytaj więcej...

Informacja o rozpoczęciu naboru do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że rozpoczyna nabór do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego "Aktywność szansą rozwoju".

Zapraszamy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego, będących w wieku 18 - 64 lata do udziału w 16-dniowym wiosennym wyjeździe rehabilitacyjno – szkoleniowym nad morze. Wyjazd odbędzie się miesiącu maju 2015 r.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest w terminie:
od 09.03.2015 r. do 31.03.2015 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Czytaj więcej...

Rekrutacja do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Trwa rekrutacja do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
"Życie z niepełnosprawnością"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuję, że trwa nabór do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Życie z niepełnosprawnością” w ramach projektu systemowego „Aktywność szansą rozwoju”.

Czytaj więcej...

Nabór do Programu Aktywności Lokalnej „Kompetentni aktywni”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że rozpoczyna nabór do Programu Aktywności Lokalnej „Kompetentni aktywni” w ramach projektu systemowego „Aktywność szansą rozwoju”.

Zapraszamy mieszkańców powiatu tomaszowskiego, będących w wieku 20 - 30 lat, którzy ukończyli naukę na studiach wyższych oraz mają trudności w znalezieniu zatrudnienia lub/i nie posiadają odpowiednich umiejętności praktycznych do wykonywania zadań na danych stanowiskach pracy, do udziału w szkoleniach zawodowych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Czytaj więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Tomaszowskiego w dniu 13 listopada 2014 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w latach 2015- 2019.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej ( powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl ), na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim www.powiat-tomaszowski.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.
Oferty składać można do 5 grudnia 2014 roku.

Czytaj więcej...

Nabór do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Uwaga!
W związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację projektu zwiększeniu uległa liczba miejsc w ramach Zimowego wyjazdu szkoleniowo-rehabilitacyjnego.
W związku z tym, wydłużony został termin naboru na w/w wyjazd do dnia 17.12.2014 roku.

_____________________________________________________________________

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że rozpoczyna nabór do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Aktywność szansą rozwoju”.

Zapraszamy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego, będących w wieku 18 - 64 lata do udziału w zimowym wyjeździe rehabilitacyjno – szkoleniowym w góry. Wyjazd odbędzie się miesiącach styczeń/luty 2015 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Czytaj więcej...

Informacja o możliwości zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że osoby będące uczestnikami projektu systemowego „Aktywność szansą rozwoju” mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy realizowane w ramach projektu.

Osoby ubiegające się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązane są złożyć wniosek o zwrot kosztów dojazdu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zawierające imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, nazwę kursu/szkolenia, termin realizacji szkolenia oraz numer rachunku bankowego na który ma zostać przekazany zwrot.

Czytaj więcej...

Program wyrównywania różnic miedzy regionami II

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją przez powiat tomaszowski „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II” zapraszamy podmioty zainteresowane udziałem w programie do składania wniosków w ramach obszarów B, C, D, E, G w terminie do 28 marca 2014 roku lub przesłania pocztą na adres: Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój nr 31.
Jednocześnie informujemy, że wnioski w przypadku obszaru A programu (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny) składane są bezpośrednio do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin. Ze względu na terminy i procedury określone przez PFRON, wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2014 roku.
Natomiast wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu składane są bezpośrednio do Oddziału Lubelskiego PFRON do dnia 14 listopada 2014 roku.

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Szczegółowe warunki, wnioski i procedury udziału w programie dostępne są na stronie: www.pfron.pl

Czytaj więcej...

Projekt "Dobry start - lepsze życie"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że Firma Drexpol Konsulting sp. z o.o. prowadzi rekrutację do projektu "Dobry start - lepsze życie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany jest do usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, i innych.

Czytaj więcej...

Sukcesy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy

W konkursie plastycznym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, którego tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem: Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!, praca Pawła Myszkowskiego, uczestnika WTZ w Grabowicy, zajęła pierwsze miejsce na szczeblu centralnym. Nagrody osobiście wręczali Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub. Stanisław Kielech i Wójt Gminy Susiec Franciszek Kawa.

Kolejnym sukcesem grabowickich warsztatów jest drugie miejsce Anny Mazur w ogólnopolskim konkursie plastycznym Sztuka Osób Niepełnosprawnych, który organizowany jest przez PFRON. Tytuł tegorocznego konkursu Kwiaty Mojego Życia cieszył się dużym zainteresowaniem, do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowało się ponad dwa tysiące prac, dlatego też osiągnięcie Anny ucieszyło nie tylko ją, ale też całe warsztaty. Wszystkie prace plastyczne, docenione w wyżej wymienionych konkursach powstawały pod kierunkiem instruktora Justyny Oliginiewcz.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert 2 - Utworzenie i prowadzenie Klubu Wolontariatu

Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XX/237/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia pożytku publicznego na rok 2013 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu w 2013 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w formie powierzenia realizacji zadania.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert - UNIEWAŻNIENIE

Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XX/237/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia pożytku publicznego na rok 2013 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu w 2013 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w formie powierzenia realizacji zadania.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Pracy Socjalnej w Pałacu Prezydenckim

Z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej w Pałacu Prezydenckim 19 marca 2013 roku odbyła się uroczystość, w której wzięło ponad 200 osób reprezentujących środowisko polskiej pomocy społecznej. Na tą uroczystość z powiatu tomaszowskiego zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Małżonki Anny Komorowskiej otrzymała Katarzyna Kyć, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim oraz Alina Dziura, starszy specjalista pracy socjalnej.

Czytaj więcej...